تحقیقاً رسولی از خود شما به سویتان آمد که سختی های شما بر او سخت است و اصرار زیادی بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤف و مهربان است.

پیامبری از خودمان

سختی ما برایش سخت است

طاقت هدایت نشدن ما که هیچ طاقت هدایت نشدن کافران را هم ندارد

ای رسول خوبی ها کاش این روز ها در کنارمان بودی,

یا کاش ما کمی بوی تو را برمیداشتیم

کاش بودی و می دیدی...

 


ادامه مطلب

Design By KianSite