ادب پیغمبری

چنان شرم داشت که به چهره کسی خیره نمیشد اگر ناگزیر به انتقاد بود به صراحت نمیگفت و ....

خوش خلقی خیرالمرسلین

همگان را به خوش اخلاقی توصیه میکرد  و میفرمود بهترین مردمان کسی است که دیر به خشم می اید و زود خوشنود میشود بد ترین انسان ها کسی است که...


ادامه مطلب

Design By KianSite