همسر شایسته
آن چه در اسلام و نیز در سخن امیرمؤمنان (ع) تأکید است، انتخاب همسری صالح و شایسته می باشد سخنی از حضرت امیر (ع) آمده است:
الزوجه الصالحه احد الکسبین
همسر شایسته، یکی از دو چیزی است که انسان کسب کند.
درسخن دیگری از حضرت علی (ع) به نقل از رسول خدا (ص) آمده است که می فرماید:
... و زوجه صالحه تعینه علی امر الدنیا و الاخره
چهار چیز است که وقتی به ادمی داده می شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است. یکی از آنها همسر شایسته است که او را در امر دنیا و آخرت کمک باشد.


 مهم ترین ملاک های گزینش همسر
حال به برخی ملاک های کلی در انتخاب همسر مورد سفارش امام علی (ع) می باشد، اشاره می نماییم: دین و ایمان: بیشترین تأکید و تکیه امام (ع) گزینش همسر، بر دین و ایمان است. زیرا اگر هر مرد و زنی به واقع مؤمن باشد، هرگز در زندگی دچار صدمه و آسیب خواهد شد و پیوندشان به جدایی منجر نخواهد شد. حضرت علی (ع) در این زمینه فرمایشات فراوانی دارند از جمله می فرمایند:
إذا أتاکم من ترضون دینه و امانته فزوجوه
اگر فردی آمد که از دین و امانت داری او راضی دید، با او ازدواج کنید.
اخلاق: ملاک دیگری که راز بعثت پیامبر (ص) و زمینه ساز حیات جمعی توأم با انس و آرامش و صفاست، اخلاق نیکو است و این امر تا آن حد مهم است که باید گفت: تداوم حیات خانوادگی در سایه ایمان و اخلاق است. در اسناد اسلامی نیز توصیه های فراوانی در مورد اخلاق شده است. یکی از سخنان حضرت علی (ع) در این زمینه است این است که
رأس الایمان حسن الخلق.
اخلاق خوش، رأس ایمان است.
هوش و خرد: این نیز ملاک و معیار مهمی در انتخاب همسر می باشد. امام علی (ع) در این مورد می فرماید
المرءُ بفطنه لا بصورته.
ارزش آدمی در گرو هوشمندی اوست نه به چهره زیبایش.
 خانواده و تبار: امام علی در این مورد می فرمایند: هر نهالی که به پاکی نشانده شده و ریشه در آب پاک داشته باشد، پاک می ماند و درختی شیرین بار می شود. اما نهالی که به ناپاکی غرس شود و در آب ناپاک ریشه بتواند درختی ناپاک شده و ثمره تلخ به بار می آورد.
 ادب و فرهنگ: انسان در خانه و زندگی، نیاز به هم دل و هم رازی دارد که دارای ادب و فرهنگ باشد. کمال آدمی را باید در ادب و فرهنگ او جستجو کر
همان گونه که حدیث می فرماید:
الأدب کمالُ الرجِل.
هم چنین جوانمردی آدمی در گروه دین اوست و بهترین تبار او ادب و فرهنگ است.
زیبایی : در صورتی که شرایط فوق در افراد مختلفی به طور مساوی وجود داشته باشد، آن وقت در انتخاب همسر می توان ملاک زیبایی را مدنظر قرار داد. امام علی (ع) در این رابطه می فرمایند
الصوره الجمیله احَدُ السَّعادَتین.
صورت زیبا یکی از دو عامل سعادت است

ثبت نظر

Design By KianSite